– پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در بیش از ۱۵۰ محصول از سال ۱۳۹۰
  – گواهی ISO 17025 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از سال ۱۳۹۳ و معتبر تا ۱۳۹۹ در بیش از ۱۰۰ آزمون
  – آزمایشگاه وندور شرکت ملی گاز
  – بازرس معتمد معاونت آب و خاک
  – آزمایشگاه معتمد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک
  – آزمایشگاه معتمد شرکت ارتباطات زیر ساخت
  – آزمایشگاه معتمد شرکت مخابرات ایران و شرکت های وابسته
  – آزمایشگاه معتمد مرکز تحقیقات مسکن

گواهی ISO 17025

 

 

گواهی استاندارد

 

 

گواهی جهاد کشاورزی

 

 

پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت