در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک آزمون مقاومت در برابر اشعه فرابنفش (UV) و زنون (Xenon) برای قطعات رنگی و آزمون مقاومت در برابر هوازدگی برای پروفیل های در و پنجره قابل انجام است.