آبیاری

 

شرکت آزمون دانا پلاستیک به عنوان آزمایشگاه و بازرس همکار دفتر سامانه های نوین آبیاری با کاملترین دامنه، آمادگی آزمون و بازرسی محصولات زیر و صدور تاییدیه را دارد:

انواع تجهیزات آبیاری قطره ای:

 1. قطره چکان های خود تنظیم و غیر خودتنظیم
 2. نوارهای آبیاری قطره ای
 3. لوله های قطره چکان دار خود تنظیم و غیر خودتنظیم
 4. بابلرهای خودتنظیم و غیر خودتنظیم
 5. اتصالات آبیاری قطره ای

سایر تجهیزات آبیاری:

 1. لوله تاشو پلی اتیلن و پی وی سی ساده و تقویت شده
 2. فیلترها و صافی ها
 3. شیلنگ سم پاش
 4. لوله اتصالات از نوع اتصال سریع (quick coupling pipes)

آزمون های کنترل کیفیت قطره چکان ها، نوارهای آبیاری، لوله های قطره چکان دار و بابلر ها:

 • اندازه گیری میزان و یکنواختی جریان (تعیین دبی و ضریب تغییرات)
 • اندازه گیری تابعیت دبی برحسب فشار
 • اندازه گیری توان
 • تعیین دامنه تنظیم محصولات خودتنظیم
 • تحمل فشار هیدرولیک در دمای محیط و دمای بالا
 • مقاومت اشعه فرابنفش محصولات رنگی (یا دارای نوار شناساگر رنگی برای نوارهای آبیاری و لوله های قطره چکان دار)

آزمون های کنترل کیفیت لوله های تاشو:

 • کنترل ابعادی
 • تاب خوردگی
 • اثبات فشار
 • تغییر شکل تحت فشار و پس از آسودگی از تنش (پیچش)
 • مقاومت اشعه فرابنقش
 • تایید جنس
 • درصد وزنی دوده (برای لوله های تاشو پلی اتیلن)
 • پراکنش دوده (برای لوله های تاشو پلی اتیلن)
 • پایداری حرارتی (برای لوله های تاشو پلی اتیلن)
 • شاخص جریان مذاب (برای لوله های تاشو پلی اتیلن)