آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک آمادگی دارد، خدمات:

  • آنالیز معکوس
  • تعیین ماهیت
  •  صدور گواهی کیفیت

را بر روی کلیه قطعات پلیمری، به تولید کنندگان، وارد کنندگان و پژوهشگران عزیز ارائه دهد.