• تهیه گواهی مشخصات محصول برای گرانول خام، مستربچ، آمیزه  (Technical Datasheet)
 • داوری و کارشناسی در مسائل حقوقی مرتبط با کیفیت محصولات پلیمری
 • تعیین شرایط بهینه فرایندی و شکل دهی مواد تولیدی
 • تعیین MRS
 • تعیین طول عمر و دوام مواد پلیمری تولیدی
 • توسعه کاربرد های محصولات تولیدی
 • انجام آزمون مطابق درخواست
 • عقد قرارداد سالیانه برای همکاری به عنوان آزمایشگاه مکمل و معتمد
 • انجام پروژه های پژوهشی کاربردی برای دستیابی به دانش فنی تولید یک محصول
 • آموزش مسئولین کنترل کیفی و کارشناسان برای انجام آزمون ها
 • انجام مقایسات بین آزمایشگاهی
 • تدوین استانداردهای محصول و استانداردهای کارخانه ای
 • مشاوره در خرید تجهیزات آزمایشگاهی پلیمری

دوره آموزشی مستربچ و افزودنی‌های پلیمری