خدمات به شرکت های تولید کننده:

 • انجام آزمون مطابق درخواست
 • عقد قرارداد سالیانه برای همکاری به عنوان آزمایشگاه مکمل و معتمد
 • داوری و کارشناسی در مسائل حقوقی مرتبط با کیفیت محصولات پلیمری
 • آنالیز و شناسایی مواد اولیه و قطعات مجهول
 • انجام پروژه های پژوهشی کاربردی برای دستیابی به دانش فنی تولید یک محصول
 • آموزش مسئولین کنترل کیفی و کارشناسان برای انجام آزمون ها
 • انجام مقایسات بین آزمایشگاهی
 • کنترل کیفی مواد اولیه
 • کنترل کیفی محصولات
 • تدوین استانداردهای محصول و استانداردهای کارخانه ای
 • انجام آزمون ها مطابق استانداردهای ملی برای اخذ گواهی از سازمان ملی استاندارد
 • مشاوره و رفع مشکلات تولید
 • آموزش های پایه و پیشرفته برای پرسنل
 • مشاوره در خرید مواد اولیه و تجهیزات
 • پیش بینی طول عمر و دوام قطعات تولیدی
 • طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی و راه اندازی آزمایشگاه