مدیریت ارشد آزمایشگاه، اعلام می‌دارد که آزمایشگاه، مدیر فنی، مدیرکیفیت و کارکنان آنها از هر گونه فشار داخلی و یا خارجی که تأثیر منفی بر کیفیت نتایج می‌گذارد، رها می‌‍باشند.

آزمایشگاه این شرکت همه فعالیتهای خود را با تأکید بر حفظ اسرار، بدون تبعیض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه‌ای انجام می‌دهد.

حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزو قوانین اولیه این آزمایشگاه می‌باشد.