مدیر کیفیت و آموزش

مهسا نیازی نصیحتی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

کارشناس مهندسی پلیمر (دانشگاه تهران)

شماره تماس :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱۱ – ۴۰۴۴۶۴۱۰ (۰۲۱)  داخلی ۱۱۱

پست الکترونیک:

Niazi.danalab@gmail.com