مدیر بازرسی و توسعه

 سارا یوسفی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

کارشناس مهندسی پلیمر (دانشگاه تهران)

شماره تماس :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱1 – ۴۰۴۴۶۴۱0 (۰۲۱)  داخلی 103

پست الکترونیک:

Yousefi.danalab@gmail.com