دکتر قدرت اله هاشمی مطلق

 دانشکده فنی دانشگاه تهران-۱۳۸۷ تا کنون

تحصیلات:

دکترای مهندسی شیمی-پلیمر (دانشگاه McMaster کانادا)

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

کارشناس مهندسی شیمی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

شماره تماس مستقیم :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱۱ – ۴۰۴۴۶۴۱۰ (۰۲۱)  داخلی ۱۰۴

پست الکترونیک:

Danapolymerlab@gmail.com