دکتر قدرت اله هاشمی مطلق

 هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

تحصیلات:

دکترای مهندسی شیمی (دانشگاه McMaster کانادا)

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

کارشناس مهندسی شیمی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

شماره تماس مستقیم :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱۱ – ۴۰۴۴۶۴۱۰ (۰۲۱)  داخلی ۱۰۴

پست الکترونیک:

Danapolymerlab@gmail.com