مسئول آزمایشگاه

 فهیمه بنی هاشمی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

کارشناس مهندسی پلیمر (دانشگاه تهران)

شماره تماس :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱1 – ۴۰۴۴۶۴۱0 (۰۲۱)  داخلی 105

پست الکترونیک:

banihashemi.danalab@gmail.com