مسئول آزمایشگاه

 حسن کشاورز

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

کارشناس مهندسی پلیمر (دانشگاه تهران)

شماره تماس :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱1 – ۴۰۴۴۶۴۱0 (۰۲۱)  داخلی 105

پست الکترونیک:

Keshavarz.danalab@gmail.com