مسئول گزارش دهی و ارتباط آزمایشگاه با مشتریان

 طهورا محمد زاده نوین

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر (دانشگاه تربیت مدرس)

کارشناس مهندسی پلیمر (دانشگاه تهران)

شماره تماس :

۴۶۰۷۶۴۴۷ – ۴۰۴۴۶۴۱۱ – ۴۰۴۴۶۴۱۰ (۰۲۱)  داخلی ۱۰۵

پست الکترونیک:

novin.danalab@gmail.com