شروع ثبت نام تخریب پلیمرها در حین فرآیند و کاربرد و تاثیر آن بر خواص و طول عمر در تاریخ 10 اسفند 1398

شروع ثبت نام تخریب پلیمرها در حین فرآیند و کاربرد و تاثیر آن بر خواص و طول عمر در تاریخ 10 اسفند 1398 با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد ( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود) زمان برگزاری : شنبه 10 اسفند 1398 از ساعت 8:30 …