دوره آموزشی کارشناسان آب و خاک کشور

دوره آموزشی “آشنایی با استانداردهای لوازم و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری” طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 فروردین ماه 1398 در معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمد شهر کرج برگزار شد. این دوره با نظارت مرکز آموزش معاونت آب و خاک و توسط شرکت ازمون دانا پلاستیک برگزار گردید.

جزئيات